Company Logo

Oznámení

Profil absolventa:

V oblasti profilu odborného vzdělání studenta/tky se absolvent/ka školy zejména vyznačuje:

 • Sociální činnost, kód 75 - 41 - M/01 denní i dálkové studium
  Znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče, sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení.
 • Ekonomika a podnikání, kód 63 - 41 -M/01
  Znalostí principů a filozofie podnikatelské činnosti, schopností uplatňovat manažerské a marketingové dovednosti v podnikatelské praxi, znalostí základů jednoduchého a podvojného účetnictví.
 • Veřejnosprávní činnost, kód 68 - 43 - M/01
  Znalosti pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy.
 • Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní i dálkové studium

  Znalosti potřebné pro aplikaci ekonomických, finančních, manažerských a administrativních disciplín v podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě, v peněžnictví a službách.


 Celkový obsah vzdělání tvoří:

 • Všeobecně vzdělávací předměty
 • Odborné předměty základní a profilující

Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních, ekonomiky a podnikání a veřejnosprávních služeb, nebo se mohou ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.


Charakteristika obsahu vzdělání:

Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětu: všeobecně vzdělávací a odborné . Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání, předměty se zařazují v obdobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách.

Skupina odborných předmětů se dělí na:

 • Základní : zaměřené na rodinný život, v těchto předmětech získávají žáci vědomosti a dovednosti využitelné v profesní přípravě
 • Profilující : zaměřené na profesní přípravu žáků podle zaměření


Organizace studia - Podmínky pro přijetí:
 • Pro školní aktuální školní rok klikněte na menu Přijímací řízení

Konzultace dálkového studia se konají každé úterý od 13.40 do 18.40 hodin a jsou dány rozvrhem, který najdete na webu školy


Školné:

Školné je na naší škole 14 000,- Kč ročně, většinou ho studenti hradí po 1 400,- Kč měsíčně.

Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtě školy. V ojedinělých případech je možné školné platit v hotovosti na pokladě školy.

 

Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí. Výše školného je 14 000 Kč.

Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 7 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši 7 000 Kč.

Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo hotovostně (příjmový doklad) ve výše uvedených termínech.


 

Příklady některých uplatnění našich absolventů:

Studium:

  • MU Brno, pedagogická fakulta,filozofická fakulta
  • VUT Brno, fakulta podnikatelská
  • Studium na vyšších odborných školách
  • Jazykové školy
Zaměstnání:
 • Správa soc. zabezpečení
 • Finanční správa
 • Úřady práce
 • Soukromý podnikatel/ka
 • Zapisovatelka u soudu
 • Vychovatelka v rodině (Anglie, Německo)
 • Administrativní pracovník/ce v soukromé firmě
 • Účetní, finanční poradce

 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.